VÉDJEGY APPORTÁLÁSA

Apportálás tárgya és értékének megállapítása
Jogi személyek alapításakor és a jegyzett tőke emelésénél is gyakran előfordul, hogy az alapító vagy a tag az általa a jogi személy rendelkezésére bocsátott vagyont nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás, azaz apport formájában biztosítja. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) rendelkezései értelmében apportként vagy valamely dolog (pl. ingatlan, gépjármű, technikai eszköz stb.) tulajdonjoga vagy vagyoni értékű jog (pl. haszonélvezeti jog, bérleti jog, szellemi termékek felhasználási joga stb.) ruházható át a társaságra. Fontos tehát, hogy az apport tárgya nem csupán az adott társaság tulajdonává válik, hanem egyúttal annak jegyzett tőkéjét is emeli.
A vagyoni értékű jogok fogalmára vonatkozóan nincsen egységes meghatározás, de támpontot nyújt az a bírói gyakorlatban általánosan elfogadott követelmény, miszerint az apport tárgyának átruházhatónak kell lennie és vagyoni értékkel kell rendelkeznie. Ez biztosítja azt, hogy a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás valódi értéket jelentsen, így a tőke ne válhasson a hitelezők által ténylegesen igénybe nem vehető „fiktív” vagyonná.
Nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás esetén kikerülhetetlen, hogy annak pontos értéke meghatározásra kerüljön. Ezt gazdasági társaság esetében megtehetik a tagok is (azzal, hogy ilyenkor kártérítési felelősséggel tartoznak a társaság irányába az esetleges felülértékelésből eredő károkért, amennyiben a piaci ár feletti érték meghatározása tudatosan történt), vagy a feladatot rábízhatják könyvvizsgálóra, illetve valamely az adott vagyontárgy értékeléséhez szükséges szakértelemmel rendelkező szakértőre.  Főszabályként a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás értékét a létesítő okiratban kell rögzíteni azzal, hogy ha később az derülne ki, hogy az apport átruházáskor fennálló értéke nem éri el a megjelölt értéket, úgy a jogi személy követelheti a különbözet megfizetését a hozzájárulást szolgáltató személytől. Fontos rögzíteni azt is, hogy a Ptk. az egyes jogi személy formákra vonatkozóan eltérő rendelkezéseket tartalmaz a szolgáltatás nyújtásának határidejére, illetve az apportnak a jegyzett tőkéhez viszonyított maximális arányára vonatkozóan.

Szellemi alkotás, mint nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás
Nem pénzbeli hozzájárulásként az ún. szellemi alkotások is bevihetőek a gazdasági társaságba, így azok apportálása remek módja lehet az ilyen jellegű intellektuális termékek hasznosításának, akár a vállalkozás alapításakor, akár későbbi gazdasági életszakasza során. A szellemi tulajdon területéhez klasszikusan két nagy csoportot sorolunk: ide tartoznak egyrészt a szerzői jog körébe tartozó művek (irodalmi és művészeti alkotások, szoftverek stb.) és az iparjogvédelmi jog által védett alkotások, mint például a találmányok vagy a védjegy.
A szellemi alkotás tulajdonjoga az apportálás során a társaság tulajdonába kerül, így ezt követően már a társaság rendelkezhet az adott szellemi termékkel kapcsolatban. Ezzel összefüggésben fontos megjegyezni, hogy nem csak a szellemi alkotás tulajdonjoga, hanem a felhasználás, illetve hasznosítás joga (licenc) is szolgálhat nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként akár alapítás, akár jegyzett tőke emelése során. Apportáláskor számviteli szempontból a rendelkezésre bocsátott (átruházott) szellemi alkotást a létesítő okirat szerinti összegben kell az immateriális javak közé felvenni (beszerzési érték).

Védjegy apportálása, bizalmi vagyonkezelésbe adása
A védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény („Védjegytörvény”) értelmében a védjegy az egyes áruk és szolgáltatások eredetének azonosítására szolgáló jogi oltalom (védjegyoltalom), amely megfelelő módon ábrázolható és alkalmas arra, hogy valamely árut vagy szolgáltatást megkülönböztessen mások áruitól vagy szolgáltatásaitól. A gyakorlat azt mutatja, hogy a vállalkozások különös figyelmet fordítanak védjegyeik jogi védelmére, tekintettel azok marketingben és a piaci versenyben betöltött kiemelkedő szerepére. Mivel a védjegyek a fogyasztók számára lehetővé teszik, hogy könnyebben tájékozódjanak a piacon, ezért egy-egy jól felépített márkához kapcsolódó megjelölés – az áru/szolgáltatás minőségét jelző reklámfunkcióján keresztül – komoly értékkel bírhat az adott cég számára.
A Védjegytörvény alapján a védjegyhez kapcsolódó és a védjegybejelentésből, illetve a védjegyoltalomból eredő jogok forgalomképes vagyoni értékű jogot képeznek, valamint megterhelhetők és végrehajtás alá vonhatók, ezért szolgálhatnak nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként is. Minden esetben kiemelt figyelmet kell fordítani a védjegy, mint apport megfelelő értékelésére, tekintettel annak különleges jogi, illetve adóügyi vonatkozásaira.
Cégalapításkor fontos figyelni a védjegyoltalom megfelelő időben történő lajstromoztatására (regisztrálására), ugyanis addig, amíg a védjegy nem kerül az apportálni kívánó cég vagy magánszemély, mint jogosult javára bejegyzésre, a védjegy apporttal létesíteni kívánt társaság nem jegyezhető be a cégjegyzékbe. Bejegyzett védjegy estén pedig arra kell ügyelni, hogy a jogátruházást követően a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál, mint illetékes hatóságnál eljárást kell indítani annak érdekében, hogy a jogosult személyében bekövetkezett változás megfelelően átvezetésre kerüljön a vonatkozó védjegy-nyilvántartásában, ellenkező esetben a jogosultság átszállása nem tud megfelelően megvalósulni.
A bejegyzett védjegy bizalmi vagyonkezelésbe is adható, ez esetben a védjegylajstrom azt tartalmazza, hogy az bizalmi vagyonkezelés alapján fennálló kezelt vagyonba tartozik. Az erre irányuló eljárás során jogutódlás tudomásul vétele iránti kérelmet szükséges a hatóságnál előterjeszteni, amelyhez csatolni szükséges bizalmi vagyonkezelési szerződést és – nem üzletszerű bizalmi vagyonkezelés esetén – az ún. bejelentési bizonyítványt.

A jelen bejegyzésben szereplő tartalom nem minősül jogi, illetve adótanácsadásnak és nem hoz létre megbízási szerződést. Minden esetben szükséges az adott ügy egyedi, részletes ismerete annak megítéléséhez és a személyre szabott megoldás megtalálásához. Kérdés esetén keressen minket bizalommal a http://www.bekespartners.com/ weboldalon található elérhetőségeken!

További publikációk