VÁLTOZNAK A TÖRZSTŐKE BEFIZETÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény módosításáról szóló 2021. évi XCV. törvény több ponton több lépcsőben módosítja a Ptk-t. Korábban már feldolgoztuk a betéti társaságok és a közkereseti társaságok szabályainak változását, illetve a pótbefizetéseket érintő változásokat. Jelen cikkünk témája a törzstőke megfizetésére vonatkozó szabályok módosulása, melyek 2022. január 1.-jével lépnek hatályba.

A pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatása mint az osztalékfizetés korlátja

A jelenleg hatályos szabályozás alapján a korlátolt felelősségű társaság tagjai dönthetnek úgy a létesítő okiratban, hogy a pénzbeli vagyoni hozzájárulást a tagok csak egy későbbi időpontban kötelesek a társaság rendelkezésére bocsátani. A jogalkotó hitelezővédelmi okokból bevezetett egy korlátot, miszerint abban az esetben, ha a tagok alapításkor az általuk teljesíteni vállalt összegnek kevesebb, mint felét kötelesek teljesíteni, vagy ha a teljes összeg szolgáltatására több, mint egy év áll rendelkezésre, akkor a társaság mindaddig nem jogosult osztalék fizetéséről határozni, ameddig a ki nem fizetett és a tagok törzsbetétére az osztalékfizetés szabályai szerint elszámolt nyereség a tagok által teljesített pénzbeli vagyoni hozzájárulással együtt el nem éri a törzstőke mértékét.

A fenti megengedő szabályokkal együtt azonban fontos megjegyezni, hogy abban az esetben, ha a tag nem tesz eleget határidőre a pénzbeli vagyoni hozzájárulási kötelezettségének, és azt póthatáridőre se teljesíti, akkor a tagsági jogviszonya automatikusan megszűnik.

Szigorodó szabályok

Az újonnan elfogadott szabály alapján abban az esetben, ha a tagnak több, mint két év áll a teljes pénzbetét megfizetésére, és két év eltelik anélkül, hogy teljesítené a kötelezettségét, akkor a tag a még nem teljesített pénzbeli vagyoni hozzájárulását a társaság nyilvántartásba vételétől számított második teljes – tizenkét hónapot magában foglaló – üzleti évről készült beszámoló elfogadásától számított három hónapon belül köteles rendelkezésre bocsátani.

Ez tehát azt jelenti, hogy ha a társaságot 2022. februárjában alapították, és a tagnak határozatlan idejű haladéka van a pénzbeli hozzájárulás teljesítésére, akkor a 2024. évi beszámoló elfogadásától számított 3 hónap áll rendelkezésre e kötelezettségpótlására. A társaságok üzleti éve főszabály szerint megegyezik a naptári évvel, a beszámolót pedig a mérlegfordulónapot követő ötödik hónap utolsó napjáig kell letétbe helyezni. Gyakorlatban tehát akár 2025. augusztus 31-ig is kihúzható a teljes törzstőke megfizetése.

Abban az esetben pedig, ha a tag e határidőig sem teljesíti a törzsbetét megfizetésének kötelezettségét, akkor a fent leírt eljárásrend alapján a tagsága akár meg is szűnhet.

Kérdés esetén keresse munkatársainkat:
Dr. Horváth Balázs
Dr. Takács Levente

További publikációk