MÓDOSULT A PTK: NEM SZŰNNEK MEG AUTOMATIKUSAN A BETÉTI TÁRSASÁGOK ÉS A KÖZKERESETI TÁRSASÁGOK

2021. július 1-én lépett hatályba a 2021. évi XCV. törvény azon rendelkezései (14. és 16. §), amelyek értelmében ezentúl amennyiben a közkereseti társaság, amelynek tagjainak száma egy főre csökken, illetve az a betéti társaság, amelynek valamennyi beltagja vagy valamennyi kültagjának tagsági jogviszonya megszűnik nem fog a törvény erejénél fogva megszűnni, ha az előírt hat hónapos jogvesztő határidőn belül nem jelentik be új tagnak a társaságba való belépését vagy határoznak a társaság átalakulásáról, egyesüléséről, jogutód nélküli megszüntetéséről.

Fontos látni, hogy a hat hónapos határidő ugyan megmarad, annak eredménytelen eltelte azonban már nem fogja a betéti társaság, illetve a közkereseti társaság megszűnését eredményezni.

Az új szabályok alapján, a cégbíróság törvényességi felügyeleti eljárást fog lefolytatni, és arra hívja fel a céget, hogy a törvényes működés feltételeit három hónapon belül állítsa helyre. (A korábbi szabályok alapján ilyenkor kényszertörlési eljárás indult a cég ellen)

A törvényességi felügyeleti eljárás egy olyan eljárás, amelynek keretében a bíróság az esetleges intézkedéseivel egy cég törvényes működését próbálja kikényszeríteni. Törvényességi felügyeleti eljárásnak van helye, ha
a) a létesítő okirat (alapító okirat, társasági szerződés) vagy annak módosítása, vagy a cégjegyzékbe bejegyzett adat a bejegyzést megelőzően már fennálló ok folytán törvénysértő,
b) a cégjegyzékbe bejegyzett adat a bejegyzést követően keletkezett ok miatt törvénysértő,
c) a létesítő okirat (alapító okirat, társasági szerződés vagy annak módosítása, illetve a cégjegyzék nem tartalmazza azt, amit a cégre vonatkozó jogszabályok kötelezően előírnak,
d) a cég a működése során nem tartja be a szervezetére és működésére vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket, illetve a létesítő okiratában foglaltakat,
e) törvény a törvényességi felügyeleti eljárás lefolytatását kötelezővé teszi.

Fontos tudni, hogy már azokban az esetekben is alkalmazni kell ezen új szabályokat, amelyeknél a hat hónapos időtartam a már elkezdődött, és ezen hat hónap utolsó napja ezen új rendelkezések hatálybalépésének napjára, azaz 2021. július 1-ére vagy azt követő időpontra esik.

A tagi felelősség változásának fontos új szabálya még, hogy ha a társaságnak nem marad beltagja, az ezen időpont után keletkezett, a betéti társaságként való működés feltételeinek helyreállításáig vagy a társaság átalakulásának, egyesülésének, jogutód nélküli megszüntetésének elhatározásáig felmerült tartozásokért a kültag a beltagra vonatkozó rendelkezések szerint áll helyt!

Kérdés esetén keresse munkatársainkat:
Dr. Lakatos Lauta 
Dr. Erőss Tamás

További publikációk