HOGYAN TEKINTHET BE A TÉNYLEGES TULAJDONOSI NYILVÁNTARTÁSBA, AKI NEM HATÓSÁGKÉT,BÍRÓSÁGKÉNT, FELÜGYELETET ELLÁTÓ SZERVEKÉNT, ÜGYÉSZSÉGKÉNT, ÉS A PMT. SZERINTI SZOLGÁLTATÓKÉNT JÁR EL?

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) által vezetett tényleges tulajdonosi nyilvántartásba (a továbbiakban: TTNY) főszabály szerint a pénzügyi és egyéb szolgáltatók azonosítási feladatához kapcsolódó adatszolgáltatási háttér megteremtéséről és működtetéséről szóló 2021. évi XLIII. számú törvényben (a továbbiakban: AFAD-törvény) meghatározott személyek a jogszabályban meghatározott feladatainak ellátása érdekében ingyenesen adatot kérhetnek le a TTNY -ből. Ebbe a személyi körbe tartoznak különösen a hatóságként eljáró szervek, az ügyészség, a bíróság, valamint  pénzügyi és egyéb szolgáltatók. Ugyanakkor az AFAD -törvény lehetőséget ad arra is, hogy harmadik személy díjfizetés ellenében betekintést nyerhessen a TTNY nyilvántartásba. Az alábbi cikk ezt az esetet veszi górcső alá.

1. Főszabály (AFAD törvény 8. § (5) bekezdés)

A TTNY nyilvántartásba bárki díj fizetése ellenében betekinthet, a NAV által meghatározott módon egyedi adatszolgáltatás keretében az alábbi linken: nyl.nav.gov.hu. Az alábbi adatokat tudja lehívni a TTNY szereplő szervezetek (úgynevezett adatszolgáltatók) tényleges tulajdonosára/tulajdonosaira vonatkozóan:

 • a szervezet tulajdonosának vagy tulajdonosainak
 • családi és utóneve;
 • születési családi és utóneve;
 • állampolgársága;
 • születési helye, ideje;
 • lakcíme, ennek hiányában tartózkodási helye;
 • érdekeltségének a Pmt. 3. § 38. pont a) és b), valamint d)-f) pontjai szerinti jellege és mértéke

2. Bizalmi vagyonkezelőkre vonatkozó szabály (AFAD törvény 8. § (6)-(9) bekezdései)

Bárki betekinthet díj fizetése ellenében egyedi adatszolgáltatás keretében a TTNY-be és a NAV által meghatározott módon adatot igényelhet a bizalmi vagyonkezelési jogviszony 4. § (1) bekezdés g) pontja szerinti tényleges tulajdonosi adataira vonatkozóan, ha 

 • az adat felhasználásának célját
 • és az adat megismeréséhez fűződő vagy a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemhez kapcsolódó jogos érdekét
 • okirattaligazolja és.

jogos érdek igazoltnak tekintendő, ha az adatot igénylő harmadik személy és az adatigénylésben érintett bizalmi vagyonkezelési jogviszony Pmt. szerinti valamely tényleges tulajdonosa

a) a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti hozzátartozói kapcsolatban áll,
b) ugyanazon jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosa,
c) szoros üzleti kapcsolatban áll, vagy
d) vagyonjogi perben áll.

Illetve van még egy eset: a bizalmi vagyonkezelési jogviszony keretében kezelt vagyon az Európai Unión kívül bejegyzett jogi személyben vagy jogi személyiség nélküli szervezetben közvetlen vagy közvetett módon – többek között bemutatóra szóló részvényeken keresztül vagy más módon – többségi befolyásra feljogosító vagyonelemet tartalmaz, harmadik személy írásbeli kérelem benyújtásával adatot igényelhet a bizalmi vagyonkezelési jogviszony 4. § (1) bekezdés g) pontja szerinti ténylegestulajdonosi adataira vonatkozóan.

 • Előzetes engedély szükségessége 

A bizalmi vagyonkezelőkre vonatkozó adatigénylés kapcsán minden esetben adatigénylés teljesítése előzetes engedélyezése iránti kérelmet kell benyújt be a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszterhez (jelenleg gazdaságfejlesztési miniszter). Az engedélyt is mellékelni kell majd a betekintési kérelemhez. A miniszter a kérelem átvételét követő 30 napon belül megvizsgálja a kérelmet, és dönt a felhasználási cél és a jogos érdek, vagy a többségi befolyásra feljogosító vagyonelem fennállásáról. Egyebekben az eljárásra az Ákr. szabályai irányadóak.

Kérelemnek az alábbi elemeket szükséges tartalmaznia:

 • felhasználási célra
 • és a jogos érdek fennállására,
 • valamint a 8. § (7) bekezdésében meghatározott többségi befolyásra feljogosító vagyonelemre vonatkozó összes adatot, tényt, körülményt

fel kell tüntetni.

3. Egyéb információk harmadik személyes lekérdezéskor:

 • A regisztrációs és adatigénylésre vonatkozó felületet elérhetősége:  nav.gov.hu. 
 • Adatszolgáltatónként 1 500 forint, azaz, ha például öt szervezet adatainak a megismerését kezdeményezi a regisztrált magánszemély, akkor az adatszolgáltatás díja 7 500 forint.
 • A díjfizetés után a NAV a regisztrációkor megadott e-mail-címre küldi meg az érintett adatszolgáltatók
 • Kérelemhez csatolni szükséges a miniszteri engedélyt a bizalmi vagyonkezelőkre vonatkozó adatigénylés esetén.
 • Az adatszolgáltatás díja a felületen bankkártyával fizethető.

Dr. Horváth Hajnalka mint az SQN Trust munkatársa

A jelen bejegyzésben szereplő tartalom nem minősül jogi, illetve adótanácsadásnak és nem hoz létre megbízási szerződést. Minden esetben szükséges az adott ügy egyedi, részletes ismerete annak megítéléséhez és a személyre szabott megoldás megtalálásához. Kérdés esetén keressen minket bizalommal a http://www.bekespartners.com/ weboldalon található elérhetőségeken!

További publikációk