AZ INGATLANON ALAPÍTOTT HASZONÉLVEZETI JOGGAL KAPCSOLATOS ÁFA KÉRDÉSEK

A haszonélvezeti jog anyagi szabályait a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk”) határozza meg, mely alapján a haszonélvezeti jog egy korlátolt dologi jog, amely alapján a jogosult a más személy tulajdonában álló dolgot birtokában tarthatja, használhatja, hasznosíthatja és hasznait szedheti. A haszonélvezeti jogot átruházni nem lehet, de a birtoklás, a használat és a hasznok szedése jogának gyakorlását át lehet engedni. A haszonélvezeti jog a jogosult személyéhez kötődik, jogosultja pedig lehet akár természetes személy, akár jogi személy. Haszonélvezeti jogot csak határozott időre alapítható, természetes személy esetén legfeljebb a jogosult haláláig, míg jogi személy esetén legfeljebb 50 évre.

Haszonélvezeti jog az Áfa tv.-ben

Az anyagi jogi alapok tisztázása után vizsgáljuk meg a haszonélvezeti jogot áfa szempontból. Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény („Áfa tv.”) 13. § (2) bekezdés a) pontja alapján vagyoni értékű jog időleges vagy végleges átengedése szolgáltatásnyújtásnak minősül, vagyis a haszonélvezeti jog alapítása szolgáltatásnyújtásnak minősül. Hasonlóan, ha a valamely részjogosultságot engedik át, az a fent hivatkozott rendelkezés szerint minősül szolgáltatásnyújtásnak. Ugyan a jogról való lemondás nincs nevesítve, de tekintettel az Áfa tv. 13. § (1) bekezdés széleskörűségére a jogról való lemondás szintén szolgáltatásnyújtásnak minősül.
Így abban az esetben, ha adóalany ellenérték fejében alapít haszonélvezeti jogot, annak részjogosultságát engedi át más részére, vagy mond le haszonélvezeti jogról, úgy az Áfa tv. szabályai szerint szolgáltatásnyújtást valósít meg.

Haszonélvezeti jog és a bérbeadás

Az Áfa tv. 259. § 4. pontja határozza meg a bérbeadás fogalmát, a következők szerint: „a bérleti szerződésen alapuló jogviszony mellett minden olyan egyéb jogviszony is, amelynek tartama alatt a jogosult az ellenérték egészét vagy túlnyomó részét a termék időleges használatáért téríti vagy téríteni köteles a kötelezettnek”.
Tekintettel arra, hogy az ellenérték fejében alapított haszonélvezeti jog jogosultja időlegesen jogosult ellenérték fejében használni a haszonélvezet tárgyát, a haszonélvezeti jog alapítása bérbeadásnak minősülhet az áfa fogalomrendszerében, így ha a haszonélvezeti jog tárgya egy ingatlan, az ingatlan bérbeadásnak minősül.
Az ingatlan bérbeadásával kapcsolatban az Áfa tv. 86. § (1) bekezdés l) pontja biztosítja az adómentességet azzal, hogy az adózó dönthet a tevékenység adókötelessé tételéről az áfa tv. 88. § (1) bekezdés b) pontja szerint. Az adózó választása minden bérbeadására kiterjed, és választásához kötve van a választása évét követő ötödik naptári év végéig.
Ezzel szemben a jogról ellenérték fejében való lemondás nem egyezik a bérbeadás fenti fogalmával, így az ennek megfelelően nem is minősül bérbeadásnak, vagyis ez nem történhet adómentesen.

Adóalanyiság vagy egyszer tulajdonosi joggyakorlás

A fentiekben nem tértünk ki arra, hogy értelemszerűen az ellenérték fejében történő haszonélvezeti jog alapítása vagy arról való lemondás csak abban az esetben minősül adóztatandó tevékenységnek, ha azt adóalany fejti ki. Társaság esetében ez szinte magától értetődő, hiszen nagyon kevés olyan tevékenység van, aminek kapcsán egy gazdasági társaság tudna nem adóalanyként eljárni. Magánszemélyek esetében azonban ha valaki egyszer alapít haszonélvezeti jogot, vagy egyszer mond le a haszonélvezeti jogról, úgy főszabály szerint nem válik adóalannyá, hiszen ez még nem minősül üzletszerűen folytatott tevékenységnek, hanem egyszeri tulajdonosi joggyakorlásnak. Abban az esetben azonban, ha a tevékenységében valamilyen rendszeresség, vagy az üzletszerűség valamely eleme állapítható meg, úgy ő is adóalanynak fog minősülni akár már egyszeri ügylet esetén is, vagyis a szolgáltatásnyújtása ugyan úgy adóztatandó tényállást fog eredményezni.

Horváth Balázs
Takács Levente

A jelen bejegyzésben szereplő tartalom nem minősül jogi, illetve adótanácsadásnak és nem hoz létre megbízási szerződést. Minden esetben szükséges az adott ügy egyedi, részletes ismerete annak megítéléséhez és a személyre szabott megoldás megtalálásához. Kérdés esetén keressen minket bizalommal a http://www.bekespartners.com/ weboldalon található elérhetőségeken!

További publikációk